Privacy / Gegevensverwerking verklaring

WSO Automatisering BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens:

Stationsplein 99
Unit 236 (ingang C – 1e verdieping)
1703 WE Heerhugowaard
Tel: 072-5723333

P. Wiedenhoff is de Functionaris Gegevensbescherming van WSO Automatisering BV.
Hij is te bereiken via het contactformulier op de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WSO Automatisering BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP adres i.v.m. support op afstand

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WSO Automatisering BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de o.a. volgende doelen:

 • Inboeken van de order
 • Verzenden van de order/factuur
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

WSO Automatisering BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

WSO Automatisering BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van WSO Automatisering BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WSO Automatisering BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • belasting                              7 jaar
 • garantie                                afhankelijk van de fabrieksgarantie
 • contact met klant              tot einde klantrelatie

Delen van persoonsgegevens met derden

WSO Automatisering BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WSO Automatisering BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WSO Automatisering BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WSO Automatisering BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Piet Wiedenhoff

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
WSO Automatisering BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WSO Automatisering BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensverwerking via het contactformulier op de website

SUBVERWERKING

De Klant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de inschakeling van een aan WSO Automatisering BV gelieerde partij als sub-verwerker.

De Klant autoriseert eveneens in algemene zin het gebruik van externe sub-verwerkers door WSO Automatisering BV, op voorwaarde dat:

 • WSO Automatisering BV de verwerking van de Persoonlijke Gegevens van de Klant door de sub-verwerker zal beperken tot de verwerking die nodig is om de Diensten te leveren of te onderhouden;
 • WSO Automatisering BV dergelijke sub-verwerkers contractueel zal opleggen dat zij een vergelijkbaar niveau van naleving van gegevensbescherming en informatiebeveiliging moeten garanderen als wat hierin is bepaald, voor zover van toepassing op de verwerkingsactiviteiten die door de sub-verwerker worden geleverd; en

WSO Automatisering BV houdt een actueel overzicht bij van alle sub-verwerkers die betrokken zijn bij de Diensten. WSO Automatisering BV verstrekt dit overzicht aan de Klant op diens schriftelijke verzoek.

WSO Automatisering BV zal de Klant in kennis stellen als er gedurende de looptijd een nieuwe sub-verwerker wordt aangesteld en de Klant heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van een dergelijke sub-verwerker. Als de Klant:

 • niet (schriftelijk) binnen 30 dagen na de datum van de kennisgeving reageert, wordt hij geacht toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van een dergelijke sub-verwerker;
 • reageert door (schriftelijk) zijn toestemming te weigeren en een wederzijds aanvaardbare oplossing voor een dergelijke weigering niet kan worden overeengekomen, kan het de dienst of het deel van de dienst dat door WSO Automatisering BV wordt geleverd met behulp van de relevante sub-verwerker beëindigen. Dit recht tot beëindiging is het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant indien de Klant bezwaar maakt tegen een nieuwe externe sub-verwerker en er kan in het bijzonder geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van vergoedingen in geval van een dergelijke beëindiging.

Niettegenstaande en conform de geldende wetgeving, kan WSO Automatisering BV vrij gebruik maken van onderaannemers of leveranciers die niet als verwerkers worden aangemerkt op grond van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet beperkt tot leveranciers van energie, apparatuur en vervoersdiensten, technische dienstverleners, hardware-leveranciers etc.) zonder dat de Klant vooraf hoeft te worden geïnformeerd of om toestemming moet worden gevraagd.

WSO Automatisering BV zal aan alle sub-verwerkers aan wie toegang tot de Persoonlijke Gegevens van de Klant wordt verleend passende contractuele verplichtingen inzake vertrouwelijkheid opleggen en handhaven.

Aldus opgemaakt, d.d. : 24 mei 2018

WSO Automatisering BV

P. Wiedenhoff